Stage 12

Thursday August 26 2021 - Jaén to Córdoba - 166.7km Mountain